نشست وزیران خارجه اکو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- نشست وزیران امور خارجه اکو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237410/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF