نخست وزیر عراق: روابط بغداد – تهران راهبردی است


بغداد – آژانس خبری سیاست خارجی – نخست وزیر عراق گفت: روابط بغداد و تهران راهبردی است و ما در حال کار بر روی ایجاد شهرهای صنعتی مرزی و راه های مواصلاتی مشترک بین دو کشور هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218204/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA