نخستین حضور کارشناسان ایرانی در افغانستان برای بازدید از سرچشمه‌های هیرمند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی به حقابه آب هیرمند، نماینده ویژه رئیسی جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از حضور یک هیات کارشناسان ایرانی در این کشور هسمایه برای نخستین بار با هدف بازددید از وضعیت آب رودخانه هیرمند و سرچشمه های آن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197451/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C