نامه جداگانه آیت الله رئیسی به پادشاه و ولیعهد عربستان


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- یک رسانه سعودی امروز پنج شنبه گزارش داد که پادشاه و ولیعهد عربستان دو نامه از رئیس جمهوری اسلامی ایران دریافت کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228671/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86