موفقیت دولت سیزدهم بهبود روابط با عربستان و تنش زدایی در منطقه است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: موفقیت دولت سیزدهم بهبود روابط با عربستان و تنش زدایی در منطقه است.منبع