موفقیت‌های اخیر ایران در عرصه سیاست خارجی موجب خرسندی است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر پیشین امور خارجه با ارسال پیامی به امیرعبداللهیان گفت: موفقیت های اخیر ایران در عرصه سیاست خارجی «با رهنمودهای مقام معظم رهبری» موجب خرسندی و قدردانی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220054/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA