موضوعات مورد علایق دو کشور، محور تبادل‌نظر وزیران خارجه ایران و لبنان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیران امور خارجه ایران و لبنان در دیداری موضوعات مورد علاقه دو کشور و نیز آخرین وضعیت روند سیاسی لبنان را مورد تبادل نظر قرار دادند. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85235335/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86