مواضع صریح رئیس‌جمهور در نیویورک در راستای تامین حداکثری منافع ملی است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: نوع مواضع و تسلطی که شخص رئیس جمهور در حوزه‌های مختلف و در دیدارها و مصاحبه‌های خود در نیویورک داشتند، نشان می‌دهد که ما همچنان سیاست خارجی چند وجهی و چند بُعدی را در دستور کار داریم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233125/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9