مواضع اخیر چین شاید واکنشی به نزدیکی بیش از پیشِ ایران و روسیه است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل شرق آسیا بر این باور است که در تحلیل رویکردها و اقدامات چینی‌ها باید به منافع بلندمدت پکن نگریست و همچنین معادلاتی که در روابط تهران با غرب و نیز مسکو وجود دارد.منبع