منتقدان دولت فهمیده‌اند زیست بدون آمریکا راحت‌تر است/ درس بزرگ بریکس برای غربگرایان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: منتقدان، توفیقات دولت را شکست ادعاهای خود می‌دانند و امروز فهمیده اند که زیست بدون آمریکا و سه کشور اروپایی، زیست راحت‌تری است و جهان، فقط محدود به این چند کشور نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212213/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF