مقام آمریکایی: دیپلماسی در قبال برنامه هسته‌ای ایران بهتر از هر گزینه‌ای استمقام آمریکایی: دیپلماسی در قبال برنامه هسته‌ای ایران بهتر از هر گزینه‌ای است
نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- یک مقام آمریکایی بار دیگر اعلام کرد: دیپلماسی در قبال برنامه هسته‌ای ایران بهتر از هر گزینه دیگری است.منبع