مقامات فرانسوی صدای شهروندان خود را بشنوند و رفتارهای خشونت آمیز را کنار بگذارند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- نشست خبری ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157727/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2