معاون اول رئیس جمهور برزیل: ایران شریک مهم تجاری برزیل در منطقه غرب آسیا است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل با معاون اول رئیس جمهور آن کشور، دو طرف بر گسترش روابط و همکاری های همه جانبه تاکید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230176/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87