معاون استاندار مازندران: دولت سیزدهم با ورود به بریکس اقتصاد کشور را جهانی کرد


ساری – آژانس خبری سیاست خارجی – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در عرصه تعاملات دیپلماتیک اظهار داشت: دولت سیزدهم با توسعه همکاری‌های اقتصادی و ورود به بریکس اقتصاد کشور را جهانی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210493/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF