معان وزیر خارجه کویت: تفاهم سیاسی ایران و عربستان بسترساز ثبات منطقه است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- قائم‌ مقام وزارت خارجه کویت گفت: ازسرگیری همکاری و تفاهمات سیاسی جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی بسترساز ثبات و امنیت منطقه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206081/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA