مشکل بیماران ای بی اعمال تحریم آمریکا برای خرید پانسمان‌های سوئدی استمشکل بیماران ای بی اعمال تحریم آمریکا برای خرید پانسمان‌های سوئدی است
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- موسس خانه «ای بی» (بیماران پروانه‌ای) گفت: مشکل بیماران ای بی، پانسمانی است که در کشور سوئد تولید می‌شود و ما در کشور چنین پانسمانی را نداریم و به دلیل تحریم های آمریکا امکان تهیه آن سلب شده است.منبع