مذاکرات در سپتامبر۲۰۲۲آماده جمع‌بندی بود/آمریکا با سرمایه‌گذاری روی اغتشاشات فرصت‌سوزی کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آخرین مذاکرات برجامی ایران و طرف‌های باقی‌مانده در آن در سپتامبر ۲۰۲۲ آماده جمع بندی و بازگشت همه طرف‌ها به توافق برجام بود، اما دولت آمریکا و شرکای اروپایی آن با یک محاسبه غلط و با نگاهی به اغتشاشات داخلی ایران و سرمایه گذاری روی آن به فرصت سوزی پرداختند که نتیجه آن سر باز زدن آنها از نهایی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219721/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C