مداخله در امور داخلی کشورها و سازماندهی کودتاها از عناصر آمریکا و انگلیس هستند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حمایت از دیکتاتورها، مداخله در امور داخلی کشورها، سرکوب جنبش‌های آزادیخواهانه و سازماندهی کودتاها از عناصر تکرارشونده سیاست‌های آمریکا و انگلیس هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203182/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7