مجید نیلی احمدآبادی دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه در حکمی «مجید نیلی احمد آبادی» را به سمت دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه منصوب کرد.منبع