مازندران گذرگاه ویژه دولت در تحقق دیپلماسی اقتصادی


ساری – آژانس خبری سیاست خارجی – دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و به باور صاحب‌نظران مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، می‌تواند نقش خاصی در تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم ایفا ‌کند.منبع