لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت همکاری اقتصادی با آفریقا


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اتخاذ رویکرد ویژه برای توسعه همکاری با آفریقا، بر لزوم همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت همکاری‌های تجاری اقتصادی با آفریقا تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166592/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7