قطر: اتمام فرآیند انتقال اموال ایران از کره جنوبی طی هفته آینده


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه قطر از نهایی شدن و اتمام کلیه روندهای مرتبط با انتقال اموال جمهوری اسلامی ایران از کره جنوبی به بانک های قطری طی هفته آینده خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228869/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87