قدردانی امیرعبداللهیان از نقش سازنده قطر در تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از نقش سازنده این کشور در موضوعات دوجانبه از جمله تحول اخیر در تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا تشکر و قدردانی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235229/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86