قدردانی امیرعبداللهیان از ترکیه برای کمک به ایجاد دفتر حفاظت منافع ایران در آلبانی


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در گفت وگو با همتای ترکیه ای خود، مراتب موافقت این وزارتخانه با ایجاد دفتر حفاظت منافع ایران در آلبانی را از طریق ترکیه اعلام و از مساعی جمیله ترکیه قدردانی کرد.منبع