فعالیت کنسولگری عربستان سعودی در مشهد مقدس آغاز شد


مشهد-آژانس خبری سیاست خارجی- رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی گفت: کنسولگری عربستان سعودی در مشهد مقدس به صورت رسمی فعالیت خود را در یکی از هتلهای این شهر آغاز کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197657/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF