فعالیت سازمان انرژی اتمی بر مبنای استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در این مقطع زمانی در سازمان مبنا را بر استفاده از فرصت های بازار سرمایه گذاشتیم، گفت: همه زیرفصل‌های صنعت هسته ای دارای بازدهی و ارزش افزوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198839/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87