فصل تازه رهایی از تحریم با رونق ترانزیت دریایی


ساری – آژانس خبری سیاست خارجی – مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر سپردن دبیرخانه طرح” توسعه دریا محور استان‌های شمالی” به مازندران ضمن سوق دادن و تسریع حرکت استان در مسیر این نوع اقتصاد شناخته شده و پُربار جهانی بستری را فراهم کرده است تا بخش خصوصی و مسوولان ظرفیت ها را به نحو شایسته برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206316/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C