فتوای عملیات استشهادی علیه آمریکایی‌ها را از امام گرفتم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- «شرعیت مبارزه علیه صهیونیست‌ها و حتی حکم عملیات استشهادی را از حضرت امام (ره) گرفتم و بعد از آنکه ایشان سه بار فرمودند جائز است، با سرعت آمدم لبنان و زمینه‌ی عملیات استشهادی در محل استقرار آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را فراهم کردم».

منبع: https://www.irna.ir/news/85227574/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85