غریب‌آبادی نماینده هیات عالی گزینش در وزارت خارجه شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کاظم غریب‌آبادی به عنوان نماینده هیات عالی گزینش کشور در هیات مرکزی گزینش وزارت امور خارجه معرفی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228836/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF