غرب با اردوکشی سیاسی دنبال وارونه‌سازی حقایق همکاری ایران و آژانس است


تهران آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه اعمال فشار سیاسی علیه ایران در شورای حکام آژانس نتیجه معکوس دارد، گفت: مایه تأسف است که انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا با اردوکِشی سیاسی در شورای حکام تحت عنوان دفاع از آژانس و نظام پادمان، به دنبال وارونه جلوه دادن حقایق همکاری صادقانه جمهوری اسلامی ایران با آژانس هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228295/%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3