علی باقری: سیاست همسایگی، نقطه شروع و پرش سیاست خارجی دولت سیزدهم بود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- معاون سیاسی وزارت خارجه گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ما با دو کشور عربستان و بحرین قطع رابطه بودیم و کشورهای کویت و امارات متحده عربی در ایران سفیر نداشتند. امتداد رویکرد همسایگی باعث شد دولت کویت سفیر جدیدی معرفی کند و دولت امارات سفیر خود را به تهران برگرداند، همچنین روابط با عربستان برقرار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209487/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85