علی باقری: رویکرد ایران گسترش همکاری با بالکان برای تقویت امنیت است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون سیاسی وزیر امور خارجه، بالکان را به مثابه‌ قطب‌نمای امنیت در اروپا دانست و گفت: سیاست ایران در قبال این منطقه‌ راهبردی همکاری با کشورهای منطقه با هدف تحکیم ثبات و امنیت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191166/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA