عضو دومای روسیه: ایران به قطب ترانزیت غلات تبدیل می شود


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس کمیسیون کشاورزی دومای دولتی روسیه گفت: بنا بر توافق سران دو کشور، ایران به قطب ترانزیت غلات تبدیل می شود و تکمیل کریدور شمال – جنوب نقش مهمی در همکاری های دو کشور در این راستا خواهد داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133534/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF