عضویت در شانگهای دستاورد تاریخی دولت سیزدهم است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- هماهنگ کننده ملی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت: ایران توانست با موفقیت مراحل عضویت ایران در شانگهای را پشت سر بگذارد و این دستاورد بزرگ و تاریخی است که در دولت سیزدهم محقق شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85159362/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA