عضویت در بریکس و شانگهای نشان داد ایران قابل انزوا و تحریم نیست


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در روسیه گفت: عضویت ایران در بریکس بیانگر شکست طرح منزوی کردن ایران در عرصه بین المللی است و ما پس از این می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی بالای خود یک کنش و واکنش مناسب و بیشتری را با اعضای بریکس در تعاملات تجاری داشته باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209788/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA