عضویت در بریکس؛ تلاش موفق دولت برای دلار زدایی و پایان هژمونی غرب


تهران_آژانس خبری سیاست خارجی_عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دلار زدایی و مقابله با هژمونی غرب دو سیاست جمهوری اسلامی ایران است که گروه بریکس نیز آن را دنبال می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209219/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C