عضویت در بریکس، طرح آمریکا را برای منزوی‌سازی ایران با شکست مواجه کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: عضویت ایران در بریکس نشان دهنده عزم جمهوری اسلامی در برقراری ارتباط سازنده با دنیا است و طرح منزوی‌سازی را که آمریکا و استکبار جهانی همیشه به دنبال آن بودند با شکست مواجه کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213895/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87