عضویت ایران در بریکس دستاورد مهم دولت سیزدهم است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عضویت ایران در گروه بریکس را دستاورد مهم دولت سیزدهم دانست و گفت: این دولت رویکرد مثبتی در صحنه بین‌الملل در پیش گرفته و سیاست تنش زدایی آن با کشورهای منطقه و همسایه جواب داده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208782/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA