ظهره‌وند: دولت سیزدهم در شکل‌گیری چندجانبه‌گرایی نقش مؤثری داشت


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر پیشین ایران در ایتالیا گفت: دولت سیزدهم در شکل‌گیری چندجانبه‌گرایی نقش مؤثری داشت که این روند با قدرت و سرعت به نفع کشورهای جنوبی و کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین پیش می‌رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214740/%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA