ظرفیت غنی سازی کشور به بیش از دو برابر کل تاریخ رسیده است


تهران -آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: قانون اقدام راهبردی، قانون خوبی برای توسعه صنعت هسته ای بود و امروز اجرای این قانون غنی سازی را به سطحی رساند که در حال حاضر ظرفیت غنی سازی کشور به بیش از دو برابر کل تاریخ این صنعت رسیده است.منبع