صوت| تجارت خارجی مازندران در دولت سیزدهم افزایش یافت؟


ساری- آژانس خبری سیاست خارجی- امیر جمشیدی سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات مازندران در حاشیه بازدید از خبرگزاری آژانس خبری سیاست خارجی مرکز ساری توضیحاتی در ارتباط با روند تجارت خارجی استان در دولت سیزدهم ارایه کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219754/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA