صفری: چندجانبه گرایی نقش برجسته‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد


تهران -آژانس خبری سیاست خارجی – معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نقش چندجانبه گرایی و سازمانهای چندجانبه را در دیپلماسی اقتصادی ایران برجسته دانست و گفت: مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا از جمله سازمانهایی است که می‌تواند به همگرایی در بین کشورهای آسیایی کمک کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214119/%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86