صفحه جدید روابط تهران و ریاض چگونه ورق خورد؟


ریاض-آژانس خبری سیاست خارجی- شاید تصور شود قطع روابط دیپلماتیک در سال ۹۴ علت اصلی عدم دیدارهای دوجانبه ایران و عربستان در دولت گذشته بوده است اما قرائن نشان می‌دهد تلاش دولت یازدهم برای همکاری و مراوده سیاسی و دیپلماتیک حتی پیش از ماجرای حمله به سفارت عربستان نیز با گارد بسته ریاض روبه رو ‌شده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203656/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF