سیاست همسایگی دولت سیزدهم موفقیت آمیز بود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه سیاست همسایگی دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است، گفت: بزرگترین دستاورد سیاست خارجی این دولت و تعاملاتی آن در دو سال گذشته ایجاد تصویر روشن، شفاف و مثبت از جمهوری اسلامی ایران بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211641/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF