سیاست خارجی دولت سیزدهم هوشمندانه و برای تامین حداکثری منافع ملی است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان گفت: دستاوردهای دستگاه دیپلماسی ایران در دولت سیزدهم بیانگر آن است که سیاست خارجی طی دو سال گذشته با برنامه، هوشمندانه و در راستای تامین حداکثری منافع و امنیت ملی مردم ایران بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186492/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9