سند کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی امضا شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- در دور نخست نشست وزرای امور خارجه و روسای پانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی، سند این کمیسیون توسط وزرای خارجه دو کشور امضا شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195008/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7