سند همکاری تجاری و اقتصادی ایران و کراچی امضا شد


اسلام آباد- آژانس خبری سیاست خارجی- اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگان کراچی سند همکاری تجاری و اقتصادی امضا کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188988/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF