سفیر هند: گسترش پیوندهای اقتصادی با ایران را دنبال می‌کنیم


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سفیر هند در ایران در مراسم سالگرد استقلال این کشور گفت: دهلی به دنبال تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی خود با ایران است و به بهبود شرایط ژئوپلتیکی که موجب تحمیل فشارهای خارجی بر همکاری اقتصادی دو کشور می‌شود، امید دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200393/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85