سفیر سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – صدور بیانیه نشست مشترک وزرای امورخارجه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و آمریکا که در آن علاوه بر اتهامات بی اساس به کشورمان، ادعاهای غیرقابل قبول علیه حاکمیت سرزمینی ایران بر جزایر سه‌گانه ایرانی مطرح و دولت آمریکا هم حمایت کرد، سبب احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا به وزارت امور خارجه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235942/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1