سفیر جدید مالی رونوشت استوارنامه خود را تقدیم امیرعبداللهیان کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جدید جمهوری مالی در آغاز ماموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.منبع